logo
 
  Sākums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTE
 
 
phone
20374334
pārdevējs-konsultants
 
basket Jūsu grozs: 0 pirkumi
 
 
 

Noteikumi

 

1. Vispārējo pārdošanas nosacījumu darbība
1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā meb.lv un interneta veikala meb.lv īpašnieku SIA MEB (turpmāk tekstā meb.lv), lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām.
1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā Meb.lv nosaka 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
1.3 Interneta veikalā Meb.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Prece var atšķirties no attēla. Uz attēla var būt detaļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. Meb.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem.  Meb.lv patur vienpusīgu tiesību jebkurā brīdī veikt  izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā http://www.meb.lv/ . Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.4 Meb.lv un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu Meb.lv  http://www.meb.lv/ pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu interneta veikalā Meb.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un piekrīt tiem.
1.5 Pirkšanas un pārdošanas līgums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas iemaksas, kas ir ne mazāka kā 30% no pasūtījuma vērtības (vai arī 100 % pirmās iemaksas apmaksas, līguma noslēgšanas maksas un papildus izdevumu apmaksas saskaņā ar izrakstīto rēķinu, ja prece tiek pirkta uz nomaksu). Apmaksa ir veicama 7 darba dienu laika no rēķina izrakstīšanas brīža.

2. Meb.lv cenrādis
2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā Meb.lv norādītas EUR bez transporta un mēbeļu montāžas izdevumiem, un ietver pievienotās vērtības nodokli 21%.
2.2 Preces piegādes vērtība ir atkarīga no preces apjoma un atrunājama atsevišķi.
2.3 Meb.lv  patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.1.
2.4 Ja prece tiek iegādāta uz nomaksu, preču iegādes līguma noformēšanas brīdī pie pasūtījuma vērtības tiek pieskaitīta līguma noslēgšanas maksa, ko norādījusi  kredītiestāde, kas piedāvā attiecīgo pakalpojumu.

3. Pasūtītās preces apmaksa
3.1 Preces apmaksa ir veicama:
* ar pārskaitījumu izmantojot internetbanku;
* jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē;
* ar skaidru naudu, preces saņemšanas brīdī;
* ar skaidru naudu Meb.lv birojā
3.2 Ja Klients ir apmaksājis 30% vai vairāk (bet ne visu summu) no pasūtījuma kopējās vērtības, tad otrā apmaksas daļa ir jāveic ne vēlāk kā 1 dienu pirms preces piegādes Klientam, ja atmaksa nenotiek ar skaidru naudu.

4. Preces piegāde un nodošana
4.1 4-6 nedēļas (ja prece nav noliktavā) – tāds ir aptuvenais piegādes termiņš precēm, kuras Meb.lv pasūta tieši no ražotāja. Parasti prece pienāk 4-5 nedēļu laikā. Piegādes termiņš var ilgt līdz 8-10 nedēļām, sakarā ar Ziemassvētku un Jaunā gada svinībām, kā arī tādā gadījumā, ja ražotājs mums paziņojis par ražošanas plāna pārtraukumu. Orientējošais preces piegādes termiņš Klientam tiek paziņots pa elektronisko pastu vai telefonu. Meb.lv norādījis maksimālos piegādes termiņus. Lielāko daļu preces Meb.lv piegādā tieši no ražotāja (dažādu valstu). Piegādes termiņš sevī iekļauj arī pasūtījuma komplektāciju, preces piegādi Latvijā - tieši klientam. Meb.lv saviem klientiem var piedāvāt ļoti plašu preču izvēli par labām cenām, sakarā ar daudz ilgākiem piegādes termiņiem.
4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no Meb.lv neatkarīgu iemeslu dēļ, Meb.lv apņemas  paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad Meb.lv ir saņēmis attiecīgo informāciju.
4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Pirms preces pieņemšanas un preces saņemšanas apstiprināšanas ar savu parakstu uz pavaddokumentiem, iesakām uzmanīgi aplūkot preces iesaiņojumu. Ja ir redzami bojājumi, iesakām preci nepieņemt. Parakstot pavaddokumentus, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iesaiņojums nav bojāts vai ir apmierinošā stāvoklī (prece nav bojāta). Preci bojātā iesaiņojumā (gadījumā, ja redzams, ka zem iesaiņojuma prece ir bojāta vai ir šaubas par to) iesakām atdot atpakaļ kurjeram un par šo problēmu paziņot uz elektroniskā pasta adresi  info@meb.lv vai pa telefonu 20374334.

5. Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana
5.1 Meb.lv patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:
* Klients nav samaksājis priekšapmaksu saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu 7 darba dienu laika no tā nosūtīšanas brīža.
* Uz preces piegādes brīdi Klients nav apmaksājis visu pasūtīujuma summu. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un Meb.lv tiek noformēts speciāls papildus līgums.
* Uz pieprasījumu par nomaksu Klients no kredītu iestādes saņēmis negatīvu atbildi.
* Ja klients ir veicis avansa maksājamu, bet nav samaksājis visu preču vērtību vai atteicās no pasūtījuma, iemaksātajs avanss netiek atgriezts.

6. Garantija un neatbilstošas preces atgriešanas kārtība
6.1  Klients ir tiesīgs iesniegt Meb.lv pretenzijas divu gadu laikā no preces saņemšanas brīža. Meb.lv,  kā pārdevējam, ir jānosaka defekta raksturs. Tiek pieņemts, ka pirmo sešu mēnešu laikā konstatētie trūkumi ir bijuši jau preces iegādes brīdī (kaut arī tika atklāti vēlāk, lietošanas gaitā), izņemot gadījumu, kad Meb.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē pierāda pretējo.
6.2 Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Meb.lv ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laika posmā.
6.3 Atklājot preces defektus Klientam ir jārīkojas sekojoši:
* Jāatrod rēķins par preces pirkumu.
* Jāpaziņo par savu problēmu iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi info@meb.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas nodaļas telefonu 20374334. Iesniegumā nepieciešams norādīt rēķina/pasūtījuma numuru. Iesniegumam pēc iespējas jāpievieno  fotogrāfijas, kur ir skaidri redzams atklātais preces defekts.
6.4 Meb.lv neuzņemas atbildību ja:
* preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
* preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā;
* precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas.

7. Pušu  atbildība un Force Majeure
7.1 Meb.lv ir atbildīgs pret Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana.
7.2 Klients ir atbildīgs pret Meb.lv vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana.
7.3 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei.
7.4 Meb.lv nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties  sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos  nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros.
7.5 Meb.lv nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret  trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas.
7.6 Meb.lv nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām.

8. Citi nosacījumi
8.1 Meb.lv  tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. Meb.lv izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. Meb.lv neizpauž Klienta personiskos datus, ko Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.
8.2 Meb.lv patur sev tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no Meb.lv klientu bāzes.
8.3 Gadījumā, ja kāds vispārējo pārdošanas nosacījumu punkts nav pakļauts burtiskam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos Meb.lv un Klienta mērķus.
8.4 Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulētu strīdu vai domstarpību starp Meb.lv un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 
 
 
Par mums |  Privātuma politikā |  Kā pasūtīt? |  Piegāde, montāža |  Apmaksa |  Noteikumi |  Kontakti
Salidzini.lv logotips
Latvijas Reitingi
Musu akcijas un jaunumi uz e-pasta:
 
 PIERAKSTĪTIES 
 
Loading...